Doel

Geweld is een enorm en groeiend sociaal fenomeen dat ons allen dagelijks treft. Daarom is het in ons aller belang om er oplossingen voor te vinden. Vzw touché wil de samenleving inspireren om constructief met agressie om te gaan en werkt voor mensen die in moeilijkheden komen door agressie. Wij komen tot constructieve en efficiënte oplossingen door gebruik te maken van de kracht en energie van agressie en deze te transformeren in positieve energie, succesvolle re-integratie en verminderde recidive. We doen dit door agressie te leren (h)erkennen, controleren, kanaliseren en in te zetten voor positieve doelen.

We willen de kans op agressie-incidenten verminderen en de kans op positieve uitingen van agressie vergroten; op een herstelgerichte manier werken met mensen rond grensoverschrijdend gedrag; de maatschappelijke reïntegratie van (ex-) gedetineerden bevorderen; (ex-) gedetineerden meer ontwikkelingskansen bieden en zo hun levenskwaliteit als autonome individuen en in relatie met anderen verhogen; streven naar en meewerken aan een leefbaarder klimaat binnen de gevangenis en een meer actieve, zinvolle en humane invulling van de strafuitvoering.
Agressie vindt vaak plaats in relatie tot anderen. Onze acties zijn er op gericht om mensen alternatieve communicatievormen aan te reiken, zodat zij conflicten op een geweldloze wijze leren oplossen. Op die manier kan ons aanbod mensen ondersteunen in hun omgang met anderen op de werkvloer, in partnerrelaties, in relatie tot hun kinderen, in de omgang met medegedetineerden, in relatie tot het gevangenispersoneel, …

We vinden het belangrijk om op maat van onze cliënten te werken, door verschillende vormen van begeleiding aan te bieden en samen met de cliënt te kiezen voor een aanpak die hem/haar vooruit kan helpen. Dit doen we door continuïteit in het aanbod te voorzien en met een meervoudige en integrale aanpak.